Η «ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ» (Μέρος Α’)