Η «ΗΥΞΗΜΕΝΗ ΝΟΣΗΡΟΤΗΣ ΤΗΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ»: (Μέρος Β’)